👈 فروشگاه فایل 👉

ترقي در عصر كنوني

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترقي در عصر كنوني

تحقيق ترقي در عصر كنوني

 متشکل از 53 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

ترقي خواهى يا واپسگراثى هرجامعه به عريان ترين شكل خود، نه درا قتصاد ومنا سبات اجتماعى ، بلكه درعرصه اعتقادات آن جا معه نمايان است.  به همين علت نيز واپسگراثى منسجم ترين جلوه اش نه درميان روستاثيان وچادرنشينان،  بلكه ميان روشنفكران مشاهده ميگردد. چرا كه تفوق عنصرانديشه به كار، اين گروهبندى اجتماعى را مظهر اعتقا دات جامعه كرده ا ست.  ا لبته شگفت انگيز است كه چگونه عده اى را بتوان روشنفكر ناميد  ودرعين حال  افكار و رفتار ا يشان را از روستائيان و چادرنشينان نيز وايس گرا تر يافت!  اما كافى است در نظر گيريم  كه درطى تا ريخ،  روشنفكران نه تنها نقش ييش قراولى ترقى خواهى ، بلكه همچنين پيش كسوتى  واپس گرائى را بعهده داشته اند،  مثلأ ميتوا ن دوره اى  از تا ريخ  ارويا  ، يعنى قرون وسطى را بخاطر آورد،  و مشاهده نمود كه چگونه دسته ي  مهمى  از روشنفكران عصر،  يعنى رهبانان فرقه فرانسيسكن،  مامورين محا كم تفتيش عقايد بوده  و بخاطر اعتقادات  واپس گراى خود ازهرگونه آزار و ا يذاى مخا لفين،  فروگذار نميكرده اند.  بنا براين شايد بى فا يده نباشد براى  درك ترقى خواهى درعصر كنونى،  قبلأ نگا هى به روشفكرا ن،  يعنى حاملين اصلى اعتقا دات جامعه بيافكنيم.

ا سا سأ  ترقى خواهى  يا واپس گراثى  روشنفكران به موقعيت شغلى ايشان مربوط نميگردد،  بلكه نا شي از موقعيت  فكرى  و نوع  انديشه ي  ايشان است.  اگر كار با  تراكتور يا  مهاجرت  به شهر ميتواند عامل مهمى درجهت گيرى اجتما عى وتحول فكرى دهقانان گردد، كار با پيشرفته ترين دستگاههاى علمى  يا حتى  زندگى در ايستگاههاي فضاثى ممكن است  تغيير چندانى  در جهت گيرى ا جتماعى روشنفكران بوجود نياورد!  امكانات روشنفكران براى كسب  دانش  و تبا دل ا فكار در خارج ا زمحيط  كار با عث ميشود كه زندگى شغلى آنا ن نسبت به ديگر گروهبنديهاى اجتماعى نقش بمراتب  كمترى،  در جهت گيرى اجتماعى شان  ايفا نما يد،  و شغل تا  آنجا حا ثز اهميت  شود كه امكان كسب دانش وبادل نظر خارج  از محيط  كا ر را فراهم آورد.  بطور خلاصه فراز و نشيب افكا ر اجتماعى روشنفكران را،  نميتوان بسادگى  برمبناى تحولات  تكنولوژيكى-اقتصادي،  و يا حتى تغييرات سيا سى-اجتما عى توضيح  داد.  به همين سبب براى تشخيص رشد انديشهها ى ترقي خواهانه يا وا پسگرايانه درمياپن روشنفكران،  بهتر است  كه بجاپى مطالعه  زندگى ا قتصادى ، اجتما عى و سياسى  آنها ، افكا ر، انديشه ها،  وبويژه كلى ترين اعتقادا ت  آنا ن را درمورد جها ن،  جا معه بشري،  و بالاخره كشورشان،  مورد توجه قرار داد.  .بويژه دردوقرن اخير كه مفهوم  ترقى جايگاه  والائي درا فكار روشنفكران جهان مي يابد، درك مشخص روشنفكران ا ز اين مفهوم،  در هرمقطع زما نى، خود نقش بسزاثى درسمتگيرى فكرى روشنفكران ايفا كرده است.

ظا هرأ عجيب بنطر ميرسد كه براى تشخيص سمتگيرى اجتما عى  دهقانا ن كه به خرافى بودن زبانزد خاص  و عام هستند،

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با زبان .NET Visual C# اُنس با قرآن جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن مبانی نظری شهر، مواد زاید جامد شهری، منابع تولید مواد زاید جامد شهری، ساماندهی رساله طراحی مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی