👈 فروشگاه فایل 👉

نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

فایل نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت این فایل که به بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 120 صفحه می باشد.

 قرآن كريم متقين را چنين تعريف مي كند : '  متقين كساني هستند كه به جهان غيب ايمان آورده , نماز بپاي دارند و از آنچه روزيشان داديم انفاق مي كنند و به آنچه خدا به تو (رسول خدا ) و پيامبران قبل از تو فرستاد ايمان آورند و به عالم آخرت يقين دارند . '  

بنابر آنچه كه در توصيف و تبيين معني و مفهوم تقوا از آيات قرآن و نهج البلاغه ذكر شده , مي توان گفت اين معيار نقش مهمي در تضمين مصونيت انسان از لغزشهايي كه در مسير حركت او بسوي كمال ايفا مي كند , و جايگاه ارزشي انسان مومن را چنان ارتقايي مي دهد كه خداوند هدايت آنان را تا مرحله رستگاري در عالم برعهده مي گيرد.” واولئك علي هدي من ربهم“   و تاكيد قرآن به محبوبيت متقين در نزد خدا در اثبات ارزشمند بودن ملاك تقواست . 

 مبحث سوم- معيارعدالت :

عدل در فرهنگ لغت به معني مساوات رفتاركردن و ضد ظلم و ستم به كار مي رود، عدل: سوابينهما.  عدالت يعني ميانه روي در كارها، العدل: القصد في الامور.   العادل: الواضع كل شيءٍ موضعه.

از نظر قران عدالت با مساوات فرق دارد در برخي آيات تساوي ها را با ديدة نفي مطرح مي كند ” ولا تستوي الحسنه و لا السيئه ادفع بالتي هي احسن ”.  يعني هرگز نيكي ونيكوكاري با بدي يكسان نيست، هميشه بدي را با نيكي بر طرف كن.

- قل هل يستوي الذين يعملون و الذين لا يعلمون انما يتذكر اولوالالبا ب   بگو آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند يكسانند ؟ فقط خردمندان متذكر مي شوند.و لا تستوي الحسنته و لا السيئه ، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك و بينه عداوه كانه ولي حميم     هرگز نيكي و بدي يكسان نيست ، بدي را با نيكي دفع كن ، ناگاه (خواهي ديد) همان كسي كه ميان تو و او دشمني است گويي دوستي گرم و صميمي است .

- لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه . اصحاب الجنه هم الفائزون  اهل آتش و اهل بهشت يکسان نيستند و اصحاب بهشت رستگار و پيروزند

                                          فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه                                                                                             1

فصل اول : جايگاه  نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن                                         10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش                                   10

مبحث دوم- مصاديق ارزشها وضد ارزشهاي ذاتي انسان از نظر قرآن                       15

بخش دوم – معيارها وروشهاي ارزشيابي ازديدگاه اسلام                       17

مبحث اول- معيارا يمان توأم باعمل صالح                                                                   17

مبحث دوم-معيار تقوا                                                                 19

مبحث سوم - معيار عدالت                                                                         23

مبحث چهارم – روشهاي ارزشيابي در قرآن                                           32

بخش سوم – انگيزش وجبران خدمات در اسلام                                     36

مبحث اول-  نظريه انگيزش دراسلام                                                         36

مبحث دوم-  پاداش وامتيازات درقرآن                                                     42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازديدگاه اسلام                                                    45

بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت:

ميحث اول-  اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان

مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

عنوان                                                                                                    صفحه     

فصل دوم–  جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد درحقوق ايران

بخش اول – مباني قانوني ارزشيابي                                                                 52      

مبحث اول- مباني ارزشيابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران                              52      

مبحث دوم – مباني ارزشيابي درقوانين موضوعه ايران                                                    55

بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت                                              64

ميحث اول-  اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان                                            65 

مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان                                     71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت    76                 

فصل سوم - نقش متقابل ارزشيابي عملكرد ونظام پرداخت

 كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد وشايستگي كاركنان                         85

مبحث اول- طرح هاي پرداخت مبتني برعملكرد                                      86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفي پرداختهاي مبتني بر ارزيابي عملكرد                                    88

مبحث سوم- افزايش حقوق مبتني بر شايستگي                                         91

بخش دوم:  نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائي                                          95

مبحث اول- عوامل انگيزشي نظام پرداخت كارآمد                                       95

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزايش كارايي                                                 101

عنوان                                                                                                                                   صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهاي پرداخت حقوق بابهره وري وتحولات نظام پرداخت    

كاركنان دولت                                                                         107

مبحث اول-تاريخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت     107                                       

    مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزاياي قبلي     114

مبحث سوم- دلايل ناكارآمدي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت          116

نتيجه گيري  و پيشنهاد                                                              120

منابع ومآخذ              125                                                                                   

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه تنظیم خلق منفی پاورپوینت برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد مطالعه تکنولوژی ADSL و بررسی جایگاه آن در ایران دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی